1. صفحه نخست
  2. نسخ خطی

نسخ خطی

بخش نسخ خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز در سال 1382 با انتقال مجموعه اهدایی مرحوم شیخ عبدا لنبی امام به تعداد 1043 نسخه خطی، 417 نسخه چاپ سربی و 735 نسخه چاپ سنگی  از کتابخانه علامه طباطبایی به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز ایجاد گردید. سپس مجموعه اهدایی آقای نویدگویی، ناشر نامدار استان فارس شامل344 عنوان کتاب چاپ سنگی و سربی، به علاوه مجموعه کتب چاپ سنگی و سربی قدیمی از مجموعه آسیایی و اهدائی صادق چوبک، به آن افزوده شده است.

طرح دیجیتالی سازی و سازماندهی این مجموعه از تیر ماه ١٣٩١  آغاز شده است. بهره گیری از این مجموعه پس از طی مراحل فهرست نویسی و آماده سازی و مرمت آغاز خواهد شد و کاربران می‌توانند با ارائه درخواست از نسخه دیجیتالی شده این آثار استفاده نمایند.