1. صفحه نخست
  2. تماس با کتابخانه

تماس با کتابخانه

نشانی :میدان ارم - پردیس ارم - کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز 

تلفن: 36260011                     

نمابر :36287301

پست الکترونیک : Cent_lib@shirazu.ac.ir