1. صفحه نخست
  2. مدیریت

مدیریت

 

دکتر سعید حسام پور

رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز

 پست الکترونیک : Shessampour@yahoo.com

شماره تماس: 36260011   تلفن گویا: 36134320    نمابر: 36278301

 

آقای علی مزارعی 

معاون کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز

پست الکترونیک: Mazarei@shirazu.ac.ir

شماره تماس: 36460399     تلفن گویا: 36134320   نمابر: 36278301