1. صفحه نخست
  2. پایگاه اطلاعاتی آزمایشی

پایگاه اطلاعاتی آزمایشی

 

پایگاههای اطلاعاتی آزمایشی

 

 

نام پایگاه

نوع منبع الکترونیکی

پوشش موضوعی

وضعیت دسترسی

 

ثبت نام در پایگاه  SciFinder

مقاله

شیمی

 غیر فعال

 

ورود به پایگاه  SciFinder

مقاله

شیمی

غیر فعال

 

ورود به پایگاه  MethodsNow

مقاله

شیمی

غیر فعال

 

ASME

مقاله

علوم مهندسی مکانیک

غیر فعال

 

CAMBRIDGE University Press

مقاله

عمومی

غیر فعال

 

CAB Abstracts + Full Text

مقاله

علوم کشاورزی

غیر فعال

 

Crop Protection Compendium

مقاله

علوم کشاورزی

غیر فعال

 

Animal Health and Production Compendium

مقاله

علوم کشاورزی

غیر فعال

 

Forestry Compendium

مقاله

علوم کشاورزی

غیر فعال

 

Aquaculture Compendium

مقاله

علوم کشاورزی

غیر فعال

 

Horticulture Compendium

مقاله

علوم کشاورزی

غیر فعال

 

دسترسی مستقیم به  Reaxys

مقاله

علوم شیمی

غیر فعال

 

دسترسی مستقیم به Web of knowledge

مقاله

همه موضوعات

غیر فعال

 

دسترسی مستقیم به  Emerald

مقاله

 

غیر فعال

 

دسترسی مستقیم به پایگاه  Proquest

مقاله و پایان‌نامه

همه موضوعات

غیر فعال

 

دسترسی مستقیم به "Ebrary " Proquest

کتاب

همه موضوعات

غیر فعال

 

سامانه تامین منابع علمی لاتین MegaPaper

مقاله

همه موضوعات

غیر فعال

 

دسترسی به دایره‌المعارف اسلامی

منابع مرجع

حوزه علوم انسانی و اسلامی

غیر فعال

 

دانشنامه برخط قرآن

منابع مرجع

حوزه علوم انسانی و اسلامی

غیر فعال

 

Index Islamicus Online

منابع مرجع

حوزه علوم انسانی و اسلامی

غیر فعال

 

World Reglion Database

کتاب و مقاله

حوزه علوم انسانی و اسلامی

غیر فعال

 

دسترسی آنلاین به کتاب‌های الکترونیکی

کتاب

همه موضوعات

غیر فعال

 

مجموعه کتاب‌های الکترونیکی لاتین

کتاب

همه موضوعات

غیر فعال

 

پایگاه‌های اطلاعاتی مرکز منطقه‌ای 

مقاله

همه موضوعات

غیر فعال