1. صفحه نخست
  2. پایگاههای اطلاعاتی کتاب لاتین و فارسی

پایگاههای اطلاعاتی کتاب لاتین و فارسی

 

پایگاههای اطلاعاتی کتاب لاتین

نام پایگاه

لوگوی پایگاه

پوشش موضوعی

وضعیت دسترسی

کتابخانه دیجیتالی لاتین و فارسی دانشگاه شیراز

 

همه موضوعات

اشتراکی

کتابخانه دیجیتالی لاتین دانشگاه شیراز

 

همه موضوعات

اشتراکی

https://z-lib.org  

همه موضوعات

آزاد

LIBDL   همه موضوعات آزاد
  HathiTrust  Digital library     همه موضوعات  آزاد
  OAPEN    همه موضوعات  آزاد

LIBGEN

 

همه موضوعات

آزاد

DOAB

 

همه موضوعات

آزاد

READPRINT

 

 

آزاد

PROJECT GUTENBERG

 

 

آزاد

INTERNATINAL CHILDRENS DIGITAL LIBRARY

 

 

آزاد

OPEN LIBRARY

 

 

آزاد

NATIONAL ACADEMIES PRESS

 

 

آزاد

 

 

 

پایگاه کتابهای الکترونیکی فارسی

نام پایگاه

لوگوی پایگاه

پوشش موضوعی

وضعیت دسترسی

کتابخانه دیجیتال نورلایب

 

زبان و ادبیات عرب، علوم اسلامی

اشتراکی

کتابخانه دیجیتالی نابینایان اصفهان

   همه موضوعات  آزاد

تک بوک

 

همه موضوعات

آزاد

کتاب سبز

 

همه موضوعات

آزاد

کتابخانه کتاب های صوتی

 

همه موضوعات

آزاد

کتابخانه امید ایران

 

همه موضوعات

آزاد

کتابناک

 

همه موضوعات

آزاد