1. صفحه نخست
  2. کارکنان کتابخانه حقوق

کارکنان کتابخانه حقوق

نام و نام خانوادگی: محمدحسین کارآمد

مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

شغل مورد تصدی:کارشناس مجموعه حقوق و علوم سیاسی 

وظایف: برنامه ریزی و نظارت بر کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی و مشاوره اطلاعاتی کاربران و پیگیری هر گونه امور اداری و فنی مر بوط به کتابخانه.

تلفن :                                                                                     07136134836    

پست الکترونیک :    mkaramad@rose.shirazu.ac.ir                                            

  

نام و نام خانوادگی: محمد پسندیده 

مدرک تحصیلی:  دیپلم

شغل مورد تصدی:کتابدار مجموعه حقوق و علوم سیاسی

وظایف: امانت، بازگشت، تمدید، و رزرو منابع و شلف و قفسه خوانی کتاب ، پایان نامه و نشریات 

تلفن :   07136134812

 

 نام و نام خانوادگی: نرگس بیاتی

مدرک تحصیلی:  دیپلم

شغل مورد تصدی:کمک کتابدار مجموعه حقوق و علوم سیاسی

وظایف: امانت، بازگشت، تمدید، و رزرو منابع و شلف کتاب و پایان نامه و نشریات و  قفسه خوانی کتاب 

تلفن :   07136134812