1. صفحه نخست
  2. تماس با کتابخانه هنر و معماری

تماس با کتابخانه هنر و معماری

آدرس:  شیراز – خیابان معالی آباد- گلدشت 3- دانشکده هنر و معماری- ساختمان شماره یک-  طبقه دوم

پست الکترونیک: artlib@shirazu.ac.ir

تلفن:     36241341-071

دونگار : 36241341-071

کد پستی:    7188637911