1. صفحه نخست
  2. مدیریت و کارکنان

مدیریت و کارکنان

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

طاهره دیانت

رییس کتابخانه

1026

36241341

36242800

ناصر دشتی

کتابدار میز امانت

1061

نرگس کوثری

کتابدار بخش مرجع و پایان نامه ها

1009

کمال غلامی

کتابدار بخش نشریات

1088