1. صفحه نخست
  2. کارکنان

کارکنان

نام و نام خانوادگی: طاهره آریانا

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

شغل مورد تصدی: کارشناس مسئول بخش پایگاه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی

وظایف: سفارش و فرآهم آوری منابع اطلاعات علمی دانشگاه و آموزش دوره های پایگاههای اطلاعاتی به دانشجویان و ارائه خدمات اطلاعاتی به مراجعین

تلفن:  07136134344   پست الکترونیک: dlib-clib@shirazu.ac.ir  

 

نام و نام خانوادگی: کوروش آذرخش

مدرک تحصیلی: دیپلم

شغل مورد تصدی: کارپرداز

وظایف: انجام امور مربوط به خرید کتابخانه

تلفن: 36134343

 

نام و نام خانوادگی:  فاطمه اجرائی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

شغل مورد تصدی: کارشناس بخش سازماندهی

وظایف: فهرست نویسی کتاب فارسی ولاتین و انجام امور محوله

تلفن: 07136134346   پست الکترونیک: sa.ejraee@gmail.com

 

 نام و نام خانوادگی: حمید بردبار

مدرک تحصیلی: کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

شغل مورد تصدی: کارشناس بحش مرجع

وظایف: انجام خدمات و راهنمایی به دانشجویان بخش مرجع، مرتب سازی و شلف منابع مرجع و راهنمایی و ارائه خدمات مرجع به مراجعین

تلفن:  07136134316

 

نام و نام خانوادگی: مریم پاسالاری بهجانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

شغل مورد تصدی: کارشناس بخش پایان نامه های دانشگاه شیراز

وظایف: راهنمایی و دریافت و ارائه خدمات پایان نامه ها و سازماندهی پایان نامه های دانشگاه شیراز

تلفن:  07136134348   پست الکترونیک :  maryam.pasalari@yahoo.com

 

 نام و نام خانوادگی: محسن حسینی

مدرک تحصیلی: کارشناس تربیت بدنی

شغل مورد تصدی: کارشناس بخش امانت

وظایف: امانت کتاب به کاربران و دریافت کتب برگشتی و تسویه حساب اعضاء

تلفن: 36134314  پست الکترونیک: mohsensaady@yahoo.com

 

 نام و نام خانوادگی: رضا حیدری سروستانی

مدرک تحصیلی:  دیپلم

شغل مورد تصدی: کتابدار مخزن

وظایف: شلف کتابهای امانی و قفسه خوانی، وجین و تفکیک کتابهای نیازمند به صحافی و راهنمایی و خدمات تحویل کتاب های فارسی و مراجعین

تلفن:  07136134326

 

نام و نام خانوادگی: مهتاب دهقان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

شغل مورد تصدی: کارشناس بخش سازماندهی منابع 

وظایف: فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی منابع چاپی و نظارت بر نرم افزارکتابخانه آذرسا و رابط دانشگاه شیراز با شرکت پارس آذرخش 

تلفن: 07136134334   پست الکترونیک :   mdehghan@rese.shirazu.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: سعدی دهقان

شغل مورد تصدی:  بازبین

وظایف: 

  

 نام و نام خانوادگی: قاسم رمضانی

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم

شغل مورد تصدی: کتابدار میز امانت

وظایف: نظارت بر بخش امانت و امانت کتاب به کاربران و دریافت کتب برگشتی و تسویه حساب اعضاء و ارائه خدمات طرح امین

تلفن:  07136134312

 

نام و نام خانوادگی: حجت رنجبر

مدرک تحصیلی: دیپلم

کتابدار بخش پایان نامه ها و خدمات زیراکس

وظایف: شلف کردن پایان نامه ها  و قفسه خوانی و تفکیک کتابهای نیازمند به صحافی و متصدی زیراکس و ارائه خدمات تحویل پایان نامه ها به مراجعین

تلفن: 36134338

 

نام و نام خانوادگی: علی زارعی

مدرک تحصیلی: دیپلم

شغل مورد تصدی: کتابدار بخش امانت

وظایف: امانت کتاب به کاربران و دریافت کتب برگشتی و تسویه حساب اعضاء

تلفن:  07136134314 

 

نام و نام خانوادگی: زیبا صالحی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناس مسئول بخش سفارشات منابع چاپی و الکترونیکی و اهدایی

وظایف: سفارش و تهیه و ثبت خرید کتابهای فارسی و لاتین و عربی (چاپی و الکترونیکی)  انجام امور مربوط به مجموعه های اهدایی 

تلفن: 36134337  پست الکترونیک: zsalehi5780@gmail.com

 

 نام و نام خانوادگی: مریم صالحی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

کارشناس بخش نابینایان کتابخانه مرکزی 

وظایف: ضبط و آماده سازی کتب صوتی برای دانشجویان روشندل دانشگاه شیراز

تلفن: 36134323  پست الکترونیک: mb.1359.selehi@gmail.com

 

 

نام و نام خانوادگی: مریم شکوهی فر

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

وظایف: مسئول دفتر و امور بایگانی کتابخانه مرکزی

تلفن:  36260011 - 07136134310    پست الکترونیک: maryam_sh70@yahoo.com

  

نام و نام خانوادگی: زهرا مرادی

مدرک تحصیلی:  کارشناسی حسابداری

شغل مورد تصدی: کارشناس مسئول بخش رایانه کتابخانه مرکزی

وظایف:  نظارت بر بخش فناوری اطلاعات و دیجیتال سازی منابع  کتابخانه و مدیریت وب سایت کتابخانه های دانشگاه شیراز

   تلفن:  07136134331   پست الکترونیک :    zmoradi@shirazu.ac.ir