1. صفحه نخست
  2. درباره کتابخانه شهید مفتح

درباره کتابخانه شهید مفتح

منابع کتابخانه

کتاب فارسی                                       8185 عنوان

کتاب فارس                                       12030 نسخه

کتاب انگلیسی                                   10002 عنوان

کتاب انگلیسی                                   16131 نسخه

 

فضای کتابخانه بالغ بر 1600 متر مربع می باشد.