1. صفحه نخست
  2. آیین نامه ها و فرم ها

آیین نامه ها و فرم ها

 آیین نامه کتابخانه های دانشگاه شیراز 1395

دستور العمل استفاده نهاد ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی از کتابخانه های دانشگاه شیراز