1. صفحه نخست
  2. اداری و مالی

اداری و مالی

وظایف عمومی بخش اداری و مالی کتابخانه مرکزی:

  • تدوین دستورالعمل ها و اولویت بندی های کاری بخش های کتابخانه
  • نظارت بر امور اداری و مالی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
  • برگزاری جلسه های دوره ای با رییس کتابخانه
  • برآورد و پیش بینی بودجه مورد نیاز سالانه کتابخانه های دانشگاه شیراز
  • پیگیری و جذب بودجه مورد نیاز و مصوب کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
  • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های مصوب کتابخانه و ارائه گزارش های مستند به رییس کتابخانه
  • نظارت بر امور مربوط به تهیه و تنظیم قرارداد ها و تفاهم نامه ها کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد با سایر نهاد ها و سازمان ها