1. صفحه نخست
  2. کارکنان کتابخانه شهید دکتر مفتح

کارکنان کتابخانه شهید دکتر مفتح

خانم دکتر مریم آل عصفور                دکترا                                           رئیس کتابخانه

 

آقای سردار محمدی          کارشناسی  ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی      سفارشات

خانم زهرا قاسم                      دیپلم                                                         میز امانت

آقای علی اصغر دبیری            دیپلم                                                            خدمات