1. صفحه نخست
  2. کارکنان کتابخانه شهید دکتر مفتح

کارکنان کتابخانه شهید دکتر مفتح

 

مدیریت و کارکنان کتابخانه شهید مفتح

نام و نام خانوادگی

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

دکتر مریم آل عصفور

 رئئس کتابخانه

8424

 

07132286069

سردار محمدی 

معاون کتابخانه 

8429

 

 

رعنا زارعی 

کارشناس مسئول

8427

07132286069

 

زهرا قاسمی 

کتابدار 

8425

 

 

علی اصغر دبیری 

خدماتی 

8430