1. صفحه نخست
  2. سازماندهی

سازماندهی

 واحد فهرست نویسی و رده بندی با تکیه بر روش های استاندارد بین المللی سازماندهی منابع اطلاعاتی را به منظور تسهیل دسترسی کاربران به این منابع را بر عهده دارد.  جستجو منابع با استفاده از نرم افزار پارس آذرخش و یا آذرسا انجام می شود. فهرست نویسی در کتابخانه مرکزی بر اساس نظام رده بندی دیویی می باشد. عملکرد تخصصی این بخش از طریق سازماندهی منابع به مراجعه کنندگان این امکان را می دهد در حداقل زمان و با آسانترین روش به منبع مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد.